Tietoa yhdistyksestä

Lahden seudun senioriopettajia on viidestä eri kunnasta: Lahti, Asikkala, Hollola, Kärkölä ja Orimattila. 3.12.2019 tilanteen mukaan yhdistyksessä on 767 jäsentä.

 

 

 

Säännöt

Uudet säännöt voimassa 22.11.2012 alkaen

1. YHDISTYKSEN NIMI JA KOTIPAIKKA 

Yhdistyksen nimi on Lahden seudun senioriopettajat ry, epävirallinen lyhenne Lasso. Sen kotipaikka on Lahti.

Yhdistys kuuluu jäsenenä Opetusalan Seniorijärjestö OSJ ry, Undervisnigssektorns Seniororganisation rf:ään, jota näissä säännöissä kutsutaan myös valtakunnalliseksi järjestöksi.


2. TARKOITUS JA TOIMINNAN LAATU

Yhdistyksen tarkoituksena on toimia jäsentensä välisenä yhdyssiteenä, edistää jäsentensä virkistys- ja harrastustoimintaa ja toimia yhteisten sosiaalisten ja oikeudellisten etujen ajajana.

Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys järjestää jäsenilleen kokous-, esitelmä-, huvi-, matka- ym. vastaavanlaisia tilaisuuksia ja retkeilyjä sekä ylläpitää yhteyttä toisiin eläkeläisyhteisöihin ja Opetusalan Seniorijärjestö OSJ ry, Undervisningssektorns Seniororganisation rf:ään.

Yhdistys tuo esille mielipiteitään julkisuudessa ja esittää lausuntojaan ja näkemyksiään virkamiehille sekä päättäville elimille.

Toimintansa tukemiseksi yhdistys voi ottaa vastaan lahjoituksia ja testamentteja, omistaa toimintaansa varten tarpeellista kiinteää ja irtainta omaisuutta ja toimeenpanna asianmukaisen luvan saatuaan arpajaisia ja rahankeräyksiä.

3. JÄSENET

Yhdistyksen jäseneksi voi liittyä jokainen eläkkeellä oleva opetusalalla toiminut henkilö. Yhdistyksen hallitus hyväksyy jäsenet. Yhdistys pitää jäsenistään jäsenluetteloa.

4. JÄSENEN EROAMINEN JA EROTTAMINEN 

Jäsenen, joka haluaa erota yhdistyksestä, on tehtävä eroamisestaan kirjallinen ilmoitus yhdistyksen hallitukselle tai puheenjohtajalle. Jäsen voi erota myös ilmoittamalla siitä yhdistyksen kokouksessa pöytäkirjaan merkittäväksi. Eroavan jäsenen oikeudet ja velvollisuudet lakkaavat heti eroilmoituksen jälkeen.

Yhdistyksen jäsenen erottamisesta on voimassa, mitä yhdistyslaissa on säädetty. Tämän lisäksi voidaan erottaa jäsen, joka toimii yhdistyksen tarkoitusta vastaan tai ei täytä yhdistyksen määräämiä velvollisuuksia.

Jäsenen erottamisen suorittaa yhdistyksen hallitus. Jäsen voi valittaa erottamispäätöksestä yhdistyksen kokoukselle osoitetulla valituskirjelmällä, joka on toimitettava yhdistyksen hallitukselle kolmenkymmenen (30) päivän kuluessa siitä, kun valittaja todistettavasti sai tiedon erottamispäätöksestään. Hallituksen on käsiteltävä valitus seuraavassa kokouksessaan.

Jäsen voidaan katsoa eronneeksi, jos hän on jättänyt erääntyneen jäsenmaksun maksamatta puolen vuoden ajan.

5. JÄSENMAKSU 

Yhdistyksen jäsenet ovat velvolliset maksamaan valtakunnallisen järjestön jäsenmaksun vuosittain. Jäsenmaksun suuruudesta päättää järjestön vuosikokous. Jäsenmaksu on suoritettava järjestön vuosikokouksen määräämällä tavalla.

Jäseniltä perittävästä yhdistyksen jäsenmaksusta päättää yhdistyksen vuosikokous.

6. YHDISTYKSEN KOKOUKSET

Yhdistys pitää vuosittain yhden vuosikokouksen.

Yhdistyksen vuosikokous pidetään tammi-helmikuussa hallituksen määräämänä päivänä.

Yhdistyksen kokoukset kutsutaan koolle vähintään seitsemän vuorokautta ennen kokousta jäsenille lähetettävällä kirjeellä, sähköpostilla jäsenen ilmoittamaan sähköpostiosoitteeseen tai jäsenistön keskuudessa ilmestyvässä lehdessä julkaistavalla kutsulla.

Ylimääräinen kokous pidetään, kun yhdistyksen kokous niin päättää tai kun hallitus katsoo siihen olevan aihetta tai kun vähintään kymmenesosa (1/10) yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä sitä hallitukselta erityisesti ilmoitettua asiaa varten kirjallisesti vaatii. Kokous on pidettävä kolmenkymmenen vuorokauden kuluessa siitä, kun vaatimus sen pitämisestä on esitetty hallitukselle.

Äänivaltaa yhdistyksen kokouksissa käyttävät läsnä olevat jäsenet. Yhdistyksen kokouksissa on jokaisella jäsenellä yksi ääni, jota ei voi valtakirjalla siirtää toiselle. Yhdistyksen kokouksen päätökseksi tulee, ellei säännöissä toisin ole määrätty, se mielipide, jota on kannattanut yli puolet annetuista äänistä. Äänten mennessä tasan ratkaisee kokouksen puheenjohtajan ääni, vaaleissa sekä suljetussa lippuäänestyksessä kuitenkin arpa.

7. VUOSIKOKOUS

Yhdistyksen vuosikokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

a. esitetään toimintakertomus edellisen vuoden toiminnasta

b. esitetään tilinpäätös ja toiminnantarkastajan lausunto

c. päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille

d. päätetään jäsenen jäsenmaksun suuruus ja kantotapa seuraavaa vuotta varten sekä vahvistetaan valtakunnallisen järjestön jäsenmaksun suuruus

e. hyväksytään toimintasuunnitelma

f. hyväksytään talousarvio

g. valitaan hallituksen puheenjohtaja joka toinen vuosi ja muut hallituksen jäsenet erovuoroisten tilalle

h. valitaan yksi toiminnantarkastaja ja yksi varatoiminnantarkastaja

i. päätetään kokousten koolle kutsumistavasta sääntöjen 6. kohdan mukaan

j. valitaan edustajat ja varaedustajat Opetusalan Seniorijärjestö OSJ ry:n, Undervisningssektorns Seniororganisation rf:n vuosikokoukseen

k. käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.

Mikäli yhdistyksen jäsen haluaa saada jonkin asian yhdistyksen vuosikokouksen käsiteltäväksi, hänen on ilmoitettava siitä kirjallisesti hallitukselle edellisen kalenterivuoden loppuun mennessä.

8. HALLITUS

Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus, johon kuuluvat vuosikokouksessa valitut puheenjohtaja ja kuusi muuta varsinaista sekä kaksi varajäsentä.

Hallituksen puheenjohtajan ja hallituksen muiden varsinaisten sekä varajäsenten toimikausi on kaksi vuotta. Vuosittain on erovuorossa hallituksen kolme varsinaista ja yksi varajäsen. Ensimmäisellä kerralla erovuorot arvotaan.

Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan ja ottaa keskuudestaan tai ulkopuolelta sihteerin, taloudenhoitajan ja muut tarvittavat toimihenkilöt.

Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta, kun he katsovat siihen olevan aihetta tai kun vähintään puolet hallituksen jäsenistä sitä vaatii.

Hallitus on päätösvaltainen, kun puolet sen jäsenistä ja lisäksi puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja on läsnä. Äänestykset ratkaistaan yksinkertaisella enemmistöllä. Äänten mennessä tasan puheenjohtajan ääni ratkaisee, vaaleissa kuitenkin arpa.

9. TILIKAUSI JA TOIMINNANTARKASTUS

Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi.

Tilinpäätös tarvittavine asiakirjoineen ja hallituksen vuosikertomus on annettava toiminnantarkastajalle viimeistään yksi (1) kuukausi ennen vuosikokousta. Toiminnantarkastajan tulee antaa lausuntonsa hallitukselle viimeistään kaksi viikkoa ennen vuosikokousta.

10. YHDISTYKSEN NIMEN KIRJOITTAMINEN

Yhdistyksen nimen kirjoittaa hallituksen puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja jompikumpi yhdessä sihteerin tai taloudenhoitajan kanssa.

11. SÄÄNTÖJEN MUUTTAMINEN TAI YHDISTYKSEN PURKAMINEN

Päätös sääntöjen muuttamisesta ja yhdistyksen purkamisesta on tehtävä yhdistyksen kokouksessa vähintään kolmen neljäsosan (3/4) enemmistöllä annetuista äänistä. Kokouskutsussa on mainittava sääntöjen muuttamisesta tai yhdistyksen purkamisesta.

Yhdistyksen purkautuessa käytetään yhdistyksen varat yhdistyksen tarkoituksen edistämiseen yhdistyksen purkamisesta päättävän kokouksen määräämällä tavalla. Yhdistyksen tullessa lakkautetuksi käytetään sen varat samaan tarkoitukseen.

 

Liity jäseneksi

Jäseneksi voi liittyä jokainen eläkkeellä oleva opetusalalla toiminut henkilö. Jokainen jäsen kuuluu johonkin OSJ: n paikallisyhdistykseen ja paikallisyhdistyksen kautta valtakunnalliseen järjestöön.

Liity tästä »

Tutustu tästä
jäsenetuihimme »


Liity jäseneksi

Jäseneksi voi liittyä jokainen eläkkeellä oleva opetusalalla toiminut henkilö. Jokainen jäsen kuuluu johonkin OSJ: n paikallisyhdistykseen ja paikallisyhdistyksen kautta valtakunnalliseen järjestöön.

Liity tästä »

Tutustu tästä
jäsenetuihimme »


 

 

 

Opetusalan Seniorijärjestö OSJ ry,
Undervisningssektorns Seniororganisation rf

Rautatieläisenkatu 6, 00520 Helsinki
020 748 9678 / 020 748 9736
toimisto(a)osj.fi

www.osj.fi

Toimisto on avoinna arkisin klo 9–15.

Toimiston numeroihin soitettaessa puheluiden hinnat ovat seuraavat:
soitettaessa kiinteän puhelin-verkon liittymästä 8,35 snt/puhelu + 6,55 snt/min
soitettaessa matka-viestinverkon liittymästä 8,35 snt/puhelu + 18,05 snt/min.